Title / Description
Wtenbogaert, Johannes: Oprecht ende Noodt-wendigh Bericht Ioannis Wtenbogaert Op een bitter Schrift nu versch t' Enckhuysen uyt-ghegheven, metten Titul van Naerder Advis over [...]. 's-Graven-Haghe : Iacobsz., 1615