Title / Description
Oratie Davidis Parei, Professoor in de Theologie tot Heydelbergh, van't Nationael Synodus tot Dordrecht : Midtsgaders Des selven oordeel, aengaende de vijf Remonstrantische Artijckelen / Ghedaen in't Latijn tot Heydelbergh den 1. Februarij, Anno 1619. VVt de Latijnsche Tale ghetrouwelijck over-gheset door Petrum Iacobi Austro-Silvium, Dienaer Iesu Christi, &c. Amstelredam : Laurensz, 1619