Title / Description
Copye van seker Vertooch Onlanghs by eenighe Predicanten der Ghereformeerde Kercke ghedaen aende Mo. Ed. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslan [...] : Roerende de oudtheyt vande Gereformeerde Leere, ende de nieuwicheden die daer teghens werden ghepleecht / [Johannes Wtenbogaert]. Delf : Bruyn H. Schinckel, 1617