Titel / Beschreibung
Henrici Slatii Bewiis, Dat de Schuer-Predicanten zijn Vrienden ende Toe-standers van dese Leere: Dat Godt on-mondighe jonge Kinderkens, die in hare onbejaertheyt [...] : Achtervolghende den neghenden Artijckel, welcken hy onder andere 11. Artijckelen, op den 14. ende 15. Mey in 't openbaer aen-gheslaghen, den Schuer-Predikanten [...] / [ ... In Bleys-wijck desen vier-en-twintichsten Julij, Anno 1617. Henricvs Slativs, Predikant van Godes H. Woort in Bleys-wijck]. Rotterdam : Bastiaensz, 1617