Title / Description
Het Testament Ofte UUtersten wille vande Nederlandsche Oorloghe : Ghelijc als sy, liggende op haer Dood-bedde in den Hage, dien verclaert, onderteeckent, doen schrijven ende bezegelen heeft den tweeden Februarij deses [...] / Door Yemand Van Waer-mond [i.e. Simon van Middelgeest] [i.e. Adriaen van Nierop]. France end al [Frankendal] : Frederijck de Vrije, 1609