Title

VVare Verthooning Ende afbeeldinghe van eenen dooden ende meest half verrotten Vis, door die Zee aen der strande op gheworpen, den 20. der Maent September [...] : Aenwijsende den Standt ende conditie des Conincx van Spaignien ende sijn bedroch inden wtganck van desen Vrede-handel gheopenbaert. Luc. 8.17. ... 4. Esdra [...]. Middelburgh : vande Vivere, 1608