Titel / Beschreibung
Proeve Des nu onlangs uyt-ghegheven Drooms, oft t'samenspraack tusschen den Coning van Hispanien ende den Paus van Roomen : Met noch eenen anderen Droom, contrarie den voorschreven. Mitsgaders eene vermaninghe, Aen alle Vroome ende Ghetrouwe Vader-landers, ... Handel des Vredes [...] / Beschreven door een Lief-hebber aller Menschen, maar in sonderheydt den godt-zoecken[de] ende Trou-Hertighen In-gheboorne dezer Vrijer Provincien. Door NISEMVOLBG472HC58A22W [Anagram i.e. Jacobus Wilhelmi Migoen]. [Gouda] : [Migoen], 1607