Title

Brief Dienende tot verclaringe vande leere der Vaderen Jesuijten : ghelijckformich den besluyten van t' Concilium van Constans: ghestelt Aende Coninginne, Moeder des Conincx, Regente in Vranckrijck ; Metten Anti-Cotton [...] / Door Pater P. Cotton: Jesuijt, ordinaris Predicant van sijne Majesteyt. Te samen overgheset VVt de Fransche spraecke in Nederduytsch, nae de Originale daer van inde Fransche tale vvtghegheven. s'Graven-Haghe : Wouw, 1610