Title / Description
Lipsius, Justus: Iusti Lipsij Send-brief, in welcke hy antwoorde gheeft aen een seker groot Heer, op de vraghe, welck van dryen den Coninck van Hispaengien best gheraden [...] : Gheschreven den 3. Januarij, 1595 ; Ghetrouwelick wt den Latijn in Nederduytsche tale ouergeset, ende (so veel als mogelick is) den stijl ghevolcht. [S.l.] : [S.n.], 1608