Title / Description
Lipsius, Justus: Justi Lipsij Sent-brief, in welcke hy antwoorde gheeft aen een seker groot Heer, op de vraghe, welck van dryen den Coningh van Hispaengien best gheraden [...] : Gheschreven den derden Januarij. M.D.XCV. ; Getrouwelick uyt den Latijn in Nederduytsche tale overgheset, ende (so veel alst moghelijcken is) den stijl [...]. [S.l.] : [S.n.], 1608