Title / Description
Generale Vermaninghe Aenden Switseren : Streckende tot harer behoudenisse ende besten, tegen de beroerten ende peryckelen deses jeghenwoordighen tijts ; Wt den Francoisschen in Nederduyts (tot [...]. Middelburgh : vanden Vivre, 1608