Title

Corte Antwoord', Op sekere Balade, ghemaeckt by eenen Quidam der Pauscher zijde, welcken sijnen Naeme begrijpt in dese twee naevolgende Letteren, I.H. : Om dat Spignola in Vrieslandt sou krijghen victory, So heeft hy gheoffert in een Cappelle present: Dit brengt ons desen I. H. in memory: ... haer Afgoderijen [...]. Delf : Andriesz, 1607