Title / Description
De Summe ende Substantie vande Conferentie de welcke syne Konincklicke Majesteyt van Groot Britannien belieft heeft te houden met de Heeren, Bischoppen ende [...] : Overgheset uyt de Engelsche Copie; ghedruckt tot London by Ian Windet etc. Anno 1604. / T'samen ghestelt door Willem Barlow Doctor inder Godheyt, ende Deecken van Chester. Leyden : Basson, 1612