Titel / Beschreibung
Beantwoordinge van den Staten van Hollandt. Ghesonden aen den Schoudt, Burghermeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Vtrecht : Op zeeckere Missiue, op heurluyder naem ghemaeckt ende aenden Staten voornoemt ghesonden ; [... Ter Ordonnantie vande Staten van Hollandt. ...]. Haerlem : Rooman, 1587