Title / Description
Corte verthooninghe van het Recht byden Ridderschap, Edelen, ende Steden van Hollandt ende Westvrieslant van allen ouden tyde[n] in den voorschreven Lande [...] : [... Ghedaen tot Haerlem ... Ter Ordonnantie vande Staten van Hollandt. ...]. Rotterdam : Bastiaensz, 1587