Title / Description
Lijste vande Officiers, die gevangen zijn in't Legher van Sijne Excell. den Heere Prince van Orangie : Mitsgaders den Jnventaris van alle 's Vyandts veroverde Chalouppen, Ponten, Pleyten, Gheschut &c. 's Graven-Haghe : Wouw, 1631