Title / Description
Sent-brief Vande Generale Staten der gevnieerde Nederlandtsche Prouincien, aen mijn Heere den Prince van Chimay Gouuerneur van Vlaenderen : Midtsgaders Hoochbailliu, Borghemeesters, Schepenen, Raedt, ende Notable der stede van Brugghe, ende des Lants vande Vryen ; [ ... Wt Delft, desen xvijen [...]. Leyden : Plantijn, 1584