Title / Description
Placcaet Vanden Thienden ende Twintichsten Penninck, op alle roerende ende onroerende goederen inde Nederlandtsche Provintien : Daer by ghevoeght is. De groote alteratie ende beroerte die inde Nederlanden (omme de publicatie van 't voorsz Placcaet, en het aendrijven des selvighen [...] / Wt-gegheven by den Coninck van Spaengien, inden Jare M.D.LXXXI.[!][i.e. 1571]. Brussel : van Hamont, 1581 [i.e. 1609]