Title / Description
Servien, Abel: Autentique Copie Vande Propositie, Gedaen door zijn Excellentie den Heere Grave Servient, Ambassadeur Extraordinaris en Plenipotentiaris van den Alder-Christelijcsten [...] : Inde Vergaderingh van de Ho: Mog: Heeren Staten Generael, op den 14 Januarij 1647 ende daer op den 17 der selver Maent schriftelijck overgelevert ; Mitsgaders [...]. [S.l.] : [S.n.], 1647