Title

Een Sociniaensche Consultatie Tusschen Jan en Arent. Gewesen Thesaurier Etraordinaris, (sonder zijn Prejuditie.) Mitsgaders: Den Inhout van den laetsten Brief [...] : Hier is by te vinden: Een Grooten Bril Op de Neus van Lange Jan. [S.l.] : [S.n.], 1672