Title / Description
Resolvtie, Van de Hoogh: Mogende Heeren Staten-Generael, aengaende de Ratificatien en Publicatien, der Articulen van den Vreede, geteekent tot Munster [...] : Tvsschen Zijne Majesteyt van Spagnien, en de Vereenighde Provincien van desen Staet; Ghearresteeert den 4. April 1648. Amsterdam : Mast, 1648