Titel / Beschreibung
Conditien ende Voorwaerden, Daer op die Hooffden, Tresorier Generael, ende ghecommitteerde van syne Ma[jestei]ts Domeynen ende Finantien, sullen vercoopen [...] : [Brussel ten Bureele der voorschreuen Finantien, den sesten July, duysent sessehonderet sessentwintich]. Brussel : Anthoon, 1626