Title / Description
Grondige ende pertinente Verklaringe over de Vrage VVien de Kerckelijcke Macht toekomt? : In drie onderscheydene disputatien voor-ghestelt ; Wt de Latijnsche inde Nederlandtsche Tale duydelijck over geset / van den Eerweerdigen end Hoogh-geleerden D. Gysbertvs Voetivs Doctor ende Professor der H. Theologie inde Vniversiteyt tot Vtrecht. s' Graven-Hage : Verheul, 1640