Title / Description
Nieuwe tijdinge uyt Spangjen, aldaer uyt-ghegheven voor een VVaerachtich Verhael Van de groote Victorie Die Don Antonio d'Oqvendo, Admirael van de Spaensche [...] : Ghetrouwelijck uyt het Spaensch, hier neffens staende, vertaelt, na de Copye Ghedruckt met licentie in Sivilien / door Nicolaes Rodriguez: ende uyt Vranckrijck herwaerts over ghesonden aen een groot Heer van dese Landen. Leyden : Boxe, 1640