Title / Description
Coignet de LaThuillerie, Matthieu: Twee Propositien Gedaen door den Heer De La Thullerie Ambassadeur extraordinaris van Syn Conincklijeke Majesteyt van Vranckrijck Op den 3 Mart. Den tweeden [...] : Ter vergaderinge van haere Ho. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden. Mitsgaders Eenige consideratien op beyde de Propositien. Utrecht : Levyn, 1648