Title / Description
Waerachtich Verhael Vande Handelinghe Tot Mvnster, Tusschen de Majesteyten van Vranckrijck ende Spagnien : sedert dat de Pleinpotentiarijsen vande Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden als Middelaers daerinne sijn gebruyckt / [Philippe Leroy]. Amsterdam : Made, 1647