Title / Description
Twee Dispvtatien Vande Goddeliicke Predestinatie : Tot ondersoeck der waerheyt, ende oeffeninghe der ieucht, inde hooghe Schole aldaer openbaerlijck voorghestelt int jaer 1604 / d'eene by Doct. Franciscvs Gomarvs, d'ander by Doct. Iacobvs Arminivs, beyde Professoren inde theologie tot Leyden. ... Vertaelt uyt het Latijn. Leyden : Paets Jacobszoon, 1609