Title / Description
Bedencken Opde Aggreatie des Conincx van Spangien/ gestelt in forma van tsamensprekinge tusschen Svvaer-hooft ende Truert-niet : Noch zijn hier by ghevoeght De Articulen ghesloten by den Hartoghe van Alba ende synen nieuwen Raedt van XJJ. Ghetranslateert uit d'originale Spaensche [...] / Door eenen Patriot voor eenighe weken tsamen ghestelt, ende nu (allen oprechten Lief-hebbers der Nederlandscher Vrijheyt ten besten) in het licht ghebracht. Buyten Embden : van Oldersum, 1608