Title / Description
VVaerachtigh Ende Cort verhael vande groote Ambitie ende Wreede Tyrannye des Conings van Hispaengien/ Philips den tweeden van dier Namen : Ende hoe Godt Almachtich alle syne voorghenomen aenslaghen vernietighet heeft. Ende wat voorder bedenckinge dat in d'onderhandelinghe van dese aenstaende [...] / Door een Lief-hebber, synes Vaderlandschen vrijheydts by een vergadert. [S.l.] : [S.n.], 1608