Title / Description
Philopatris, Ofte Christelijck bericht hoemen Staets saecken soude moghen gheluckelick uytvoeren : Dienende tot desen jeghenwoordighen Vredehandel / Door Willem Teellinck, Dienaer des Woordts. Middelbvrgh : Vivere, 1608