Titel / Beschreibung
Besoignes Van de Reformatoire Poincten, by de Gecommitteerden uyt de Respective ende gesamentlijcke Steden in Frieslandt, aen d'Eedele Mogende Heeren Staten [...] : Alsmede De Resolutien van d' Ed. Mog. Heeren Staten den 1. Martii ende den 16. May 1662. tegens het Ampt verkoopen gestatueert. Leeuwarden : Coumans, 1672