Title / Description
De Gronden en Oorsaecken/ van de Ellende der Nederlanden ontdeckt/ als mede de Middelen van derselber herstellinge aengewezen : In verscheyde gewichtige en ernstige consideratien en Vermaningen, tot de Regeerders en Inwoonders der selven; om gelezen en overwogen te worden in ootmoedigheyt [...] / Geschreven door een Liefhebber van haer Landt/ een Vriendt tot haere Zielen/ ende een dienstknecht der Waerheyt/ die arbeyt ende wacht na de Versamelinge van het verstroyde Zaet van den Huyse Israels/ ende dat Gerechtigheyt magh nederloopen als een Stroom/ ende de Kennisse Godts d'Aerde bedecken/ als het Water de Zee. Stephen Crisp. Amsterdam : Autheur, 1672