Titel / Beschreibung
Extract vyt De Notulen ende Resolutien van de Ed. Mog. Heeren Staten Van Frieslandt : Na de Copye. Leeuwaerden : Sydtses, 1672