Titel / Beschreibung
Quadragesimale : gem[m]a fidei intitulatu[m] ; tracta[tu]s de sacrosa[n]cta orthodoxaq[ue] fide catholica / co[m]pilatu[m] per qu[a]eda[m] fratres Hu[n]gar[os] ordi[ni]s Minor[um] de obserua[n]tia ex co[n]ue[n]tu[s] Pesthien[sis] [Michael de Hungaria]. Oringaw : Rynman ; Hagenaw : Gran, 1507