Title / Description
MEdulla aurea|| quattuor partiu[m] siue operu[m] Ale||xandri ... : 3/4. MEdulla aurea|| in terciu[m] et quartum Alexandri|| gra[m]matici Doctrinale / [Hrsg.: Tima[n]nus kemenerus werne[n]sis ...]. Colonie. 1503