Title
Nederlandsch-Hoogduitsch en Hoogduitsch-Nederlandsch woordenboek : . Nederlandsch-Hoogduitsch / door C. A. X. G. F. Sicherer en A. C. Akveld. Amsterdam. [ca. 1886]