Title
Hoogduitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Hoogduitsch woordenboek / door C. A. X. G. F. Sicherer en A. C. Akveld. Rotterdam : Bolle, 1874 -