Title
Hoogduitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Hoogduitsch woordenboek : . Hoogduitsch-Nederlandsch / door C. A. X. G. F. Sicherer en A. C. Akveld. Rotterdam. [Ca. 1874]