Title
De wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taal in verband met het nieuwe doctoraat : toespraak gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Amsterdamsche Universiteit, op zaterdag, den 13den April 1878 / door J. Verdam. Leiden : Brill, 1878