Title / Description
ARCHIDOXA// : Dorin der recht war// Motus, Lauff vnd Gang/ auch heymlikait/// wirkung vnd krafft/ der Planeten/ Gstirns/ vnd gantzen// Firmaments, Mutierung, vnd aufziechung [...] / Durch// Leonhart Thurneysser zum Turn/// Reymenss weyss an Tag gebn.//. Munster in Westphalen : Thurneisser ZumThurn : Ossenbrügge, 1569